Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „специалист – ПМС 66“ (1 щ. бр.) в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“, с място на работа в гр. София.

Основни функции и отговорности:

Специалистът – ПМС 66 подпомага дирекцията при осъществяване на функциите й във връзка с материално-техническото снабдяване на агенцията със съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане. Извършва товаро-разтоварни и преносни работи. Извършва обща работа при ремонтни работи.

Изисквания за заемане на длъжността:
- средно образование;
- професионален опит – не се изисква.

Необходими документи за кандидатстване:
- заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността специалист – ПМС 66;
- автобиография;
- копие от диплома за завършено образование;
- копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

Трудово възнаграждение: 560 лв.

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.

Документите се подават на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20 в срок до 19.06.2019 г. Телефон за контакт 0879912801.

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „специалист – ПМС 66“ (1 щ. бр.) в отдел "Управление на собствеността", дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"