Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „старши специалист“ в отдел „Човешки ресурси и канцелария“ в дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“, с място на работа гр. София.

Основни функции и отговорности:

 1. Води входящ/изходящ регистър, в който регистрира документи по реда на постъпването/извеждането им в/от Агенцията.
 2. Регистрира постъпилите предложения, сигнали, жалби и молби в Агенцията.
 3. Образува преписки по постъпилите в деловодството документи.
 4. Систематизира и съхранява преписките до предаването им в архива.
 5. Комплектова, съхранява, обработва и организира използването на текущия и архивния документационен фонд на Агенцията.
 6. Следи движението на документите и при поискване от упълномощените лица дава информация за тяхното местонахождение.
 7. Експедира входящата и изходящата кореспонденция.
 8. Пази в тайна сведенията, които са му станали известни при изпълнение на възложената му работа.
 9. Изпълнява допълнително възложените от директора на дирекция „ПОЧРД” задачи в рамките на дейността и целите на длъжността.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • средно образование;
 • професионален опит – не по – малко от 1 години.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността
 • автобиография;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

Максимално брутно трудово възнаграждение: 1550  лв.

 

Документите се подават на адрес: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, в срок до 26.02.2024 г. Телефон за контакт 02 9486 170/230