Върни се горе

Основни функции и отговорности:

 1. Участва в комисии и работни групи по въпроси, свързани с управлението на собствеността на агенцията.
 2. Участва в извършване на провежданите инвентаризации в Агенция по вписванията, съгласно Закона за счетоводството и др. нормативни актове, свързани с тях.
 3. Участва в изготвянето на технически и финансови предложения за извършване на сервизно обслужване на автомобилния парк, придобиване на материални активи и извършване на услуги от бюджета на Агенцията по вписванията.
 4. Участва в организирането на ремонта и поддръжката на автомобилния парк па Агенция по вписванията. Следи за изправността, вида и състоянието на моторните превозни средства, ползвани от служителите на агенцията, изготвя графици за сервизното и техническото им обслужване.
 5. Осъществява текущ контрол при експлоатиране на автомобилния парк, организира текущи ремонти.
 6. Води на отчет постъпилата документация за техническото обслужване на автомобилите.
 7. Самостоятелно или в екип изпълнява и други допълнителни задачи възложени от ръководството на Агенцията по вписвания.
 8. Следи за изпълнението на сключените договорите, касаещи дейността на дирекцията.
 9. Води, окомплектова и допълва досиетата на служебните автомобили с необходимата документация (протоколи, полици, квитанции и др.).

Изисквания за заемане на длъжността:

 • средно образование;
 • професионален опит – не по – малко от 2 години.
 • свидетелство за управление на МПС – категория B.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността
 • автобиография;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

Максимално брутно трудово възнаграждение в размер на: 1800  лв.

 

Документите се подават на адрес: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, в срок до 25.09.2023 г. Телефон за контакт 02 9486 170

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността главен специалист в отдел „Управление на собствеността“ в дирекция „Финансово – стопански дейности и управление на собствеността“.