Върни се горе

Въвежда се строг режим при обслужване на клиентите в Агенция по вписванията на гише.

Използвайте електронните услуги на Агенция по вписванията.

Подробна информация за услугите: Е-услуги

Пресцентър

Нови правила при подаването на годишните финансови отчети и доклади за дейността

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Наредба №1) 

Удължава се срокът за подаване на декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството и на годишен финансов отчет и доклад за дейността по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството

Това са част от промените, залегнали в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г.


Всички новини