Върни се горе

Място на раждане: гр. Симитли

E-mail адрес: stefaniya.dinova@registryagency.bg

Образование

  • Висше - Право, ПУ „Паисий Хилендарски“

Трудов стаж

  • Служебната й кариера преминава през всички стъпала на общинската администрация в Район „Връбница“, Столична община: от младши юрисконсулт и главен юрисконсулт до началник отдел „Административно-правен“ и заместник-кмет на района до юли 2015 г.
  • От 27 юли 2015 г. е заместник-изпълнителен директор на Агенция по вписванията.

Устройствен правилник на Агенцията по вписванията

Заместник изпълнителният директор е лице с висше образование с професионално направление "Администрация и управление" или с професионален опит в същото направление не по-малко от 3 години. Трудовото правоотношение със заместник изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор съгласувано с министъра на правосъдието.