Заверка (легализация) на документи, издадени от Агенцията по вписванията

Заверката на удостоверения и други документи издадени от Агенция по вписванията по реда на чл. 3 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, се извършва по следния начин:

  1. Заинтересованото лице попълва искане по образец, утвърден от изпълнителния директор.
  2. Искането се завежда с входящ номер в общото деловодство на Агенцията, полага се печат за заверка и се предава за подпис на изпълнителния директор.
  3. След одобряване на искането и парафиране на съответния документ от Изпълнителния директор, служител от деловодството го връчва срещу подпис на лицето, или го изпраща по пощата с обратна разписка, като отбелязва датата на изпращане.
  4. Начинът на получаване се посочва в искането.

 

Документите към услугата може да свалите в PDF формат:

Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, PDF файл, 159.5 KB

Образец на заявление, PDF файл, 100.6 KB

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 29 Март 2016