Вписване

В търговския регистър се вписват търговци, клонове па чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства, та които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Вписване, заличаване и обявяване се извършват въз основа на заявление но образец.
Заявлението съдържа:

  • данни за заявителя;
  • данни за търговеца или клона на чуждестранен търговец, по чието дело се иска

вписване или заличаване:

  • подлежащото на вписване обстоятелство, чието вписване или заличаване се иска;
  • документи, които се прилагат, удостоверяващи валидното възникване на заявеното за вписване или заличаване обстоятелство;
  • подпис на заявителя.

Вписване и заличаване в търговския регистър се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложения № А1-А13. Б1-Б6. Bl, В2-1, В2-2. В2-3. В2-4, ВЗ-1, ВЗ-2. ВЗ-3 от Наредба №1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 26 Ноември 2014