Обявяване на годишни финансови отчети

В търговския регистър се обявяват годишните финансови отчети на търговците, за които е предвидено със закон, че подлежат па обявяване.

Обявяването се извършват въз основа на заявление но образец.
Заявлението съдържа:

  • данни за заявителя;
  • данни за търговеца или клона на чуждестранен търговец, по чието дело се иска обявяване;
  • подлежащият на обявяване годишен финансов отчет;
  • документи, които се прилагат, удостоверяващи приемането на годишния финансов отчет, когато в закон се предвижда това;
  • подпис на заявителя.

Обявяване на актове в търговския регистър се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение №Г2 от Наредба №1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 26 Ноември 2014