Издаване на удостоверение за законосъобразност на преобразуването

В случаите, когато българско търговско дружество участва в преобразуване с международен елемент (вливане или сливане с дружество, регистрирано в държава – членка на ЕС или дружество от ЕИП) се издава удостоверение за законосъобразност, въз основа на заявление по образец.

Заявлението съдържа:

  • данни за заявителя;
  • данни за дружеството, за което се иска издаване на удостоверение:
  • документи, които се прилагат, съгласно изискванията на законодателството за издаване на удостоверение за законосъобразност;
  • подпис на заявителя.

Издаване на удостоверение за законосъобразност се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение №Е1 от Наредба №1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 26 Ноември 2014