Банкови сметки

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД, Офис „Централно управление” гр. София, п.к.1612, ул. „Ами Буе” № 84, BIC код: CREXBGSF.
BG36 CREX 9260 3114 5494 01 – Транзитна сметка, обслужва Търговски регистър.

При попълване на преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета в поле „основание за плащане” е необходимо да се попълва с думи регистъра за който се отнася таксата (такса Търговски регистър).

Преводи и вноски на каса по сметките на Агенция по вписванията могат да се извършват в офисите на всички Търговски банки на територията на страната, както и на място в офисите на Агенция по вписванията.

BG39 CREX 9260 3314 5487 00 - депозитна сметка за вещи лица.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 26 Ноември 2014