Абонамент за WEB услуги на Регистър БУЛСТАТ

Регистър БУЛСТАТ предоставя уеб услуга за извличане на актуално състояние на субект на БУЛСТАТ по код на БУЛСТАТ или по фирмено дело.

Външни системи могат да извличат актуално състояние на субект. В този случай активната страна е външната АИС. Тя инициира и изпраща запитване като се обръща към уеб услугата за извличане на актуално състояние. В отговор получава съобщение с XML структура, съдържащо информацията за субекта, за който се прави запитване.

Външни АИС могат да се абонират за получаване на информация от Регистър БУЛСТАТ при всяка промяна на данни за субект на БУЛСТАТ, като активната страна е Регистър БУЛСТАТ.

При всяка промяна на данни за субект на БУЛСТАТ се изпраща новото  актуално състояние на субекта.

За получаване на информация по абонамент, външната система трябва да предостави уеб услуга, която отговаря на техническите изисквания, дефинирани от Агенция по вписванията (АВ) и да имплементира дефиниран WSDL.

Документация за интеграция на Национален Регистър БУЛСТАТ с външни системи

Документация за интеграция на Национален Регистър БУЛСТАТ с външни системи, Word файл, 146.0 KB

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 03 Май 2016