Вписвания

В службите по вписванията се извършва:

  • Вписване на актове относно недвижими имоти;
  • Вписване на искови молби и на постановените по тях решения;
  • Вписване на ипотеки. залози по Закона за особените залози (ЗОЗ);
  • Вписване и заличаване на възбрани и други обезпечения;
  • Други актове в предвидените от закона случаи.

Съгласно чл. 2 и следващите от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията – за вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв. За отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания се събира половината от таксата по чл. 2. За вписване на удостоверение за вписан в търговския регистър особен залог върху търговско предприятие, в чиито активи е включен недвижим имот, се събира такса в размер 80 лв. За вписване на откази от вещни права върху недвижими имоти и за вписване на възбрани се събира такса 15 лв.

Молбата се подава:
а) за нотариален акт – от Нотариуса, извършил акта;
б) за всички останали актове – от страните, участващи в акта, нотариус или лице, имащо интерес от вписването.

Молбата съдържа следните атрибути:
а) описание на акта, за който се иска вписване;
б) описание на имота;
в) точни данни за собствениците;
г) описание на приложените документи.

Към молбата задължително се прилагат:
а) документ за платена държавна такса;
б) документите описани в молбата и други изискуеми от съдията по вписванията.

Изтегли заявление-образец в PDF формат

Заявление за вписване, отбелязване или заличаване, PDF файл, 90.8 KB

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 26 Ноември 2014