Имотен регистър

Имотният регистър е система от данни за недвижимите имоти на територията на Република България и се състои от партидите на отделните имоти. В него се вписват актовете, с които се признава, прехвърля, изменя или прекратява правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот. В имотния регистър се включват възбраните и ипотеките на НИ.

Регистърът показва състоянието на посочените обстоятелства след последното вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства, както и вписаните актове.

В Имотния регистър могат да се правят справки за собствеността на имотите, собствениците и вещните права и ограничения върху тях. Справки в регистъра могат да се правят на място в службите по вписвания в страната или чрез Интернет след заплащане на такса, определена в ценоразпис и регистрация на потребителя.

 

Приемно време

София – приемно време за извършване на справки и издаване на удостоверения - от  09:00 ч. до 14:00 ч.

София – приемно време за представяне на документи, подлежащи на вписване - от 09:00 ч.до 15:30 ч.

Забележка: Възможност за предоставяне на документи, подлежащи на вписване във входящия регистър след този час, се допуска единствено когато заявител е започнал входиране на повече от един акт преди 15:30 ч.

София – приемно време на канцелария „Архив“ - от 09:00 ч. до 13:30 ч.

 

Бургас – приемно време от 09:00 ч. до 15:00 ч.

 

Варна – приемно време за работа с физически и юридически лица – от 08:30 ч. до 13:30 ч.

Варна – приемно време за работа с нотариуси – от 08:30 ч. до 15:00 ч.

Варна – приемно време на канцелария „Архив“ - от 08:30 ч. до 13:00 ч.

 

Пловдив  – приемно време за работа с физически и юридически лица – от 08:30 ч. до 13:30 ч.

Пловдив – приемно време за работа с нотариуси – от 08:30 ч. до 15:00 ч.

Пловдив – приемно време на канцелария „Архив“ - от 08:30 ч. до 13:00 ч.

 

Всички останали градове – приемно време  от 10:00 ч. до 15:00 ч.

Към сайта на Имотния регистър

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 26 Ноември 2014