Върни се горе

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД
Офис „Централно управление”
гр. София, п.к.1612, ул. „Ами Буе” № 84
BIC код: CREXBGSF

Транзитна сметка, обслужва Търговски регистър
BG36 CREX 9260 3114 5494 01

При попълване на преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета в поле „основание за плащане” е необходимо да се попълва с думи регистъра за който се отнася таксата (такса Търговски регистър).

Преводи и вноски на каса по сметките на Агенция по вписванията могат да се извършват в офисите на всички Търговски банки на територията на страната, както и на място в офисите на Агенция по вписванията.

Набирателна сметка за вещи лица
BG39 CREX 9260 3314 5487 00

В нея се извършват преводи за депозити на вещи лица.