Върни се горе

Транзитна сметка, обслужва регистър БУЛСТАТ и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите
BG52 CREX 9260 3114 5495 01

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД

Офис „Централно управление”
гр. София, п.к.1612
ул. „Ами Буе” № 84
BIC код: CREXBGSF

При попълване на преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета в поле „основание за плащане” е необходимо да се попълва с думи регистъра за който се отнася таксата (такса Имотен регистър, такса Търговски регистър, такса Регистър Булстат и Риос, Депозит за вещи лица, Гаранции на договори по ЗОП).

Преводи и вноски на каса по сметките на Агенция по вписванията могат да се извършват в офисите на всички Търговски банки на територията на страната, както и на място в офисите на Агенция по вписванията.