Върни се горе

  • Съобщение по открита процедура с предмет „Провеждане на обучения по информационни технологии и административно – правно обслужване “

    • 24.10.2014

    Във връзка с провеждане на открита процедура с предмет „Провеждане на обучения по информационни технологии и административно – правно обслужване “ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Провеждане на специализирани обучения по информационни технологии“ и Обособена позиция 2: „Провеждане на обучение по търговско право на Европейския съюз (ЕС)“, изпълнявана по проект „Подобряване на професионалната компетентност и ефективност на служителите в Агенция по вписванията чрез обучения по информационните технологии и административно-правно обслужване” договор А13-22-9/17.04.2014 г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. Процедурата е открита с Решение № РД-04-23/26.08.2014 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 620915/26.08.2014 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки, Ви информирам, че на 29.10.2014 г. от 11:00 часа ...

  • Съобщение за ОП с предмет: „Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучения по английски език на служители на Агенция по вписванията“ по договор № 13-22-133/01.07.2014г.

    • 21.10.2014
    Агенция по вписванията съобщава, че на 22.10.2014 г. (сряда) от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени подадените от участниците оферти  за участие в обществена поръчка по реда на Глава 8“а“ от ЗОП с предмет: „Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучения по английски език на служители на Агенция по вписванията“ по договор № 13-22-133/01.07.2014г. по проект : „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по английски език и обучения за професионално развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.