Върни се горе

 • „Застраховка на сградите на АВ; застраховки Каско, Гражданска отговорност и Злополука на местата в МПС на служебните автомобили на АВ“

  • Дата на създаване на преписката: 09.06.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 16.06.2016 17:00

  - Обособена позиция №1: “Застраховане на всички сгради, предоставени за безвъзмездно управление на Агенцията по вписвания” – 9 000 лв. без ДДС

  - Обособена позиция № 2:  “Застраховане на 16 бр. служебни автомобили, собственост на Агенцията по вписвания” – 11 000 лв. без ДДС

  Прогнозна стойност – до 20 000 лева без ДДС

   

 • ОСИГУРЯВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНА ПОЩЕНСКА УСЛУГА И КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

  • Дата на създаване на преписката: 14.04.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 26.04.2016 17:00
 • Доставка на течни горива за 16 броя служебни автомобили и 1 брой дизелов агрегат, собственост на Агенция по вписванията - град София и нейните териториални структури, чрез карти за безналично плащане

  • Дата на създаване на преписката: 14.04.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 25.04.2016 17:00
 • Извънгаранционна поддръжка на технически системи за сигурност - Видеонаблюдение, Техническа система за охрана, Система за контрол на достъп, в сградата на Агенция по вписванията в гр. София

  • Дата на създаване на преписката: 01.04.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 12.04.2016 17:00
  Основна цел на поръчката е осигуряване на качествена и непрекъсната работа на техническите средства, осигуряващи работоспособността на системи за сигурност- система за видео наблюдение, техническа система за охрана и система за контрол на достъп в сградата на Агенция по вписванията. Услугата трябва да се извършва в сградата на Агенция по вписванията в гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20.
  Прогнозна стойност на поръчката е 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) без включен ДДС Изпълнението следва да подсигури техническа извън гаранционна поддръжка на технически системи за сигурност – система за видео наблюдение, техническа система за охрана и система за контрол на достъп, за срок от една година.
 • Осигуряване на профилактика и извънгаранционно обслужване на климатизатори, собственост на АВ в страната и на климатичната и отоплителна инсталация на Централно управление на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 16.03.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 28.03.2016 17:00

  Осигуряване на профилактика и извънгаранционно обслужване на климатизатори, собственост на АВ в страната, и на климатична и отоплителна инсталация в сградата, ползвана от ЦУ на АВ - прогнозна стойност  30 000 лв. без ДДС, от която:

  1.      18 000 лв. без ДДС за:

  -          Профилактика и извънгаранционно абонаментно обслужване на климатизатори, климатична и отоплителна инсталация за нуждите на Централно управление и регионалните звена на Агенция по вписванията.

  2.      12 000 лв. без ДДС за:

  -          За резервни части и консумативи /при възникнала необходимост/ по офертна цена одобрена от Възложителя

  -          Демонтаж, монтаж и преместване /при необходимост/ по цена оферирана от изпълнителя в изпълнение на раздел II, т.1.6 от техническата спецификация/.

 • Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 02.02.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 11.02.2016 17:00

  Обособени позиции: Позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие”, Позиция 2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на Агенция по вписванията” Агенция по вписванията следва да възложи настоящата обществена поръчка с цел да осигури нормално функциониране и изпълнение на задълженията й като администратор на пет национални регистъра. Срокът за изпълнение е една година или до изчерпване на прогнозната стойност.
  Прогнозна стойност: 66 000 лв. без ДДС. Прогнозна стойност по позиции: 
  Позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие” – до 19 000 лв. без ДДС, Позиция 2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на Агенция по вписванията” – до 47 000 лв. без ДДС

 • Поддръжка на асансьорите в сградата на централното управление на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 29.01.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 09.02.2016 17:00

  Поръчката включва абонаментното обслужване, абонаментното поддържане и техническото обслужване на асаньсорните уредби в сградата на Агенция по вписванията в гр. София, ул. "Елисавета Багряна" 20.

 • Осигуряване на сервизни услуги за 16 броя автомобили, собственост на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 26.01.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 05.02.2016 17:00

   

  Целта на поръчкатае осигуряване на безпроблемно функциониране на автомобилите собственост на Агенция по вписванията за срок от една година.Изпълнението на обществента поръчка включва сервизното обслужване на автомобилите, Техническо обслужване на МПС според вида и марка на автомобилите, Текущ ремонт на МПС по заявка на Възложителя – при възникнали повреди по време на експлоатация на автомобила. Включва и дейности по осигуряване и влагане на резервни части, материали и консумативи, Репатриране на аварирали автомобили на територията на град София и територията на страната Срокът на изпълнение обществената поръчка е една година или до достигане на предвидения финансов ресурт - 20 000 лв. без ДДС.

   

 • Осигуряване на охрана със сигнално-охранителна техника на помещения ползвани от регионалните дирекции в ГД “Регистри“ на АВ

  • Дата на създаване на преписката: 26.01.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 04.02.2016 17:00

  Цел на поръчката: Агенция по вписванията следва да възложи настоящата обществена поръчка с цел да осигури охрана чрез сигнално охранителна техника на помещения, ползвани от Главна дирекция „Регистри“ на територията на Република България. Изпълнението следва да осигури охрана със СОТ на помещения на Агенция по вписванията разположени на територията на Р. България, съгласно списък, приложение към Техническите спецификации.
  Обем на поръчката: 
  Осигуряване на охрана чрез СОТ и реакция при сигнал за помещения на Агенция по вписванията находящи се на територията на Р. България, съгласно списък, приложение към техническите спецификации. Осигуряване на техниката, необходима за извършване на охраната, като същата се предоставя за ползване на възложителя до изтичане на договора.

 • „Провеждане на обучения на тема "Интегрирана система за управление съгласно изискванията на стандарти EN ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2013"

  • Дата на създаване на преписката: 27.11.2015
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 08.12.2015 17:00

  Обособена позиция 1: „Запознаване, интерпретация и методи за внедряване и поддържане на интегрирана система за управление съгласно изискванията на ЕN ISO 9001:2008 и EN/IEC ISO 27001:2013“. Обособена позиция 2: „Вътрешни одитори на интегрирана Система за управление съгласно изискванията на ЕN ISO 9001: 2008 и EN/IEC ISO 27001:2013“ Агенция по вписванията следва да възложи настоящата обществена поръчка с цел да бъдат запознати служителите с интерпретацията и методите за внедряване и поддържане на интегрирана система за управление съгласно изискванията на ЕN ISO 9001:2008 и EN/IEC ISO 27001:2013 и обучение на вътрешни одитори на интегрирана Система за управление съгласно изискванията на ЕN ISO 9001: 2008 и EN/IEC ISO 27001:2013 Поръчката се изпълнява по проект: „Агенция по вписванията – модерна, гъвкава и надеждна администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, по договор ...