Върни се горе

 • Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 15.11.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 06.12.2016 17:00

  Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенциа по вписванията, включени в списъка по чл. 12, ал. 1,
  т. 1 от ЗОП;
  Обособена позиция № 2 - Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията

  Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 2

  Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 1

  Обявление за приключване на договор - обособена позиция 1

  Обявление за приключване на договор - обособена позиция 2

 • Доставка на мрежово и комуникационно оборудване

  • Дата на създаване на преписката: 15.11.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 06.12.2016 17:00

  Доставка на следното мрежово оборудване: 2 бр. „VPN маршрутизатор и VoIP шлюз за регионален офис”; 12 бр. „VPN маршрутизатор и VoIP шлюз за регионален офис” и 12 бр. „Комутатор за регионален офис“.

  Доставяната техника е предназначена за подмяна на съществуващи маршрутизатори и комутатори в част от регионалните офиси на агенцията. Оборудването в тези офиси не поддържа необходимата VPN производителност и функции за осигуряване на нормалната работа на потребителите с информационните системи на агенцията.

  Съществуващото оборудване вече не се произвежда и за него не се предлага хардуерна и софтуерна поддръжка от производителите.

  Към доставката се включват всички необходими дейности като транспорт, труд и др. по доставяне на техниката на мястото за изпълнение на поръчката.

  Доставената техника трябва да бъде инсталирана, конфигурирана и въведена в експлоатация по заявка на Възложителя за посочени от него регионални офиси.

  Доставената техника трябва да бъде с осигурена безплатна гаранционна поддръжка на мястото на експлоатация и за ...

 • Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на АВ – София и регионалните структури

  • Дата на създаване на преписката: 14.10.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 03.11.2016 17:00

  Обявление за възложена поръчка

  Обявления за приключени договори - към РОП

 • Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година

  • Дата на създаване на преписката: 13.10.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 03.11.2016 17:00

  Осигуряване на извънгаранционно обслужване на компютърно и комуникационно оборудване на Агенция по вписванията.
  Цялостно абонаментно поддържане техника, собственост на възложителя, с модели и местонахождение, посочени в техническите спецификации.
  Абонаментна поддръжка и на новозакупена техника, попадаща в предмета на обществената поръчка, но извън полето на гаранционното й обслужване. За нея договорът влиза в сила от деня, следващ извършването на монтажа и пускането й в експлоатация и изтича с изтичането на срока на договора.

  Към РОП

 • Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на АВ – София и регионалните структури

  • Дата на създаване на преписката: 18.08.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 09.09.2016 17:00
  Предоставяне на услуги по хигиенизиране на работни и сервизни помещения в сгради, ползвани от Агенция по вписванията в 16 града, разпределени съответно в обособени позии.
 • Информация за възстановените гаранции през 2016

  • Дата на създаване на преписката: 10.02.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 10.02.2016 08:03
 • Предоставяне на комуникационно-информационни услуги (интернет) за срок от 1 година

  • Дата на създаване на преписката: 29.01.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 10.02.2016 17:00
  Предоставянето на услугата включва осигуряването за срок от 12 месеца на следните услуги: На адрес: София, ул.”Елисавета Багряна” 20 • Локална свързаност (Инфраструктурни услуги) през оптична преносна среда MAN порт и 1 бр. VLAN 1Gbps: o Симетричен инф.капацитет за достъп до Международен интернет: 30 Mbps; o Симетричен инф.капацитет за достъп до Локален интернет: 100 Mbps. • Телевизионен сигнал: o Цифров телевизионен сигнал доставен през медна преносна среда до 3 бр. точки: ДТБ 150 ТВ програми; o Предоставено оборудване за ТВ сигнал: Цифров декодер 3 бр. - ADB ; На адрес: София,”Бизнес парк” сграда 11Б • Локална свързаност (Инфраструктурни услуги) през оптична преносна среда MAN порт и 1 бр. VLAN 1Gbps: o Симетричен инф.капацитет за достъп до Международен интернет: 30 Mbps; o Симетричен инф.капацитет за достъп до Локален интернет: 100 Mbps.
   
 • Поддръжка на информационните системи, администрирани от Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 06.01.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 08.02.2016 17:00

  "Поддръжка на информационните системи, администрирани от Агенция по вписванията“ при следните обособени позиции:

  Обособена позиция 1: „Поддръжка на информационна система на Търговския регистър“

  Обособена позиция 2: „Поддръжка на Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър, подсистема Имотен регистър и приложението за отдалечен достъп – One Stop Shop (частта на Агенция по вписванията)“

  Обособена позиция 3: „Поддръжка на информационната система на Регистър на имуществените отношения на съпрузите“

  Обособена позиция 4: „Поддръжка на информационната система на регистър БУЛСТАТ“

  Обособена позиция 5: „Поддръжка на информационната система на специален регистър БУЛСТАТ и кореспонденция към регистратура за класифицирана информация“

 • „Закупуване на 1-годишна техническа поддръжка на лицензите на система за управление на база данни Oracle” /продължаване действието на правото на ползване на лицензи на софтуер на Оракъл/

  • Дата на създаване на преписката: 27.11.2015
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 07.12.2015 17:00
 • Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 29.10.2015
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 10.12.2015 17:00

  Осигуряването на комуникационната свързаност за нуждите на Агенция по вписванията въз основа на комуникационна услуга чрез пренос на данни от различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки (VPN точки, намиращи се в офисни помещения на Възложителя), намиращи се в едно или различни населени места на територията на Република България, чрез маршрутизиране на IP пакетите в рамките на единна мрежа.