Върни се горе

 • „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане” за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 13.04.2017

  Вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП във връзка с открита процедура за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали за автомобили и автокозметика.” на министъра на финансите и Централен орган за покупки (ЦОП), въз основа на сключеното рамково споразумение по обособена позиция 1 „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане“ №СПОР-48/30.12.2016 г. със срок на действие от сключването му до 31.01.2019 г. и изпълнители „Лукойл България“ ЕООД и „ПЕТРОЛ“ АД.

  Видове горива и техните прогнозни количества:

  1. Бензин А95 Н                        – 10 400 литра

  2. Дизелово гориво                   – 10 000 литра

  Възлагането се провежда чрез малка състезателна процедура в СЕВОП.

 • Осигуряване на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 22.03.2017
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 04.04.2017 17:00

  Изпълнителят ще обслужва общата кореспонденция на Агенция по вписванията чрез неуниверсална пощенска услуга - куриерска услуга, по Закона за пощенските услуги.

 • Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 21.03.2017
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 28.03.2017 17:00

  Предоставяне на фиксирани телефонни  и мобилни далекосъобщителни услуги за връзка между териториалните поделения на АВ,

 • Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 24.02.2017
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 31.03.2017 17:00
  Процедура: открита

  Предоставяне на комуникационна услуга чрез пренос на данни от различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки (VPN точки намиращи се в офисни помещения на Възложителя), намиращи се в едно или различни населени места на територията на Република България, чрез маршрутизиране с минимално забавяне в рамките на единна мрежа, използваща протоколите за пренос на данни въз основа IP VPN мрежа.

 • Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 17.02.2017
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 27.02.2017 17:00
  Идентификационен номер на електронната преписка: 92-03-2/2017 г.
  Процедура: събиране на оферти с обява
  Предоставяне на фиксирани телефонни  и мобилни далекосъобщителни услуги за връзка между териториалните поделения на АВ, връзка с потребители на регистрите, държавни институции и всички, ползващи предоставяните от агенцията услуги

 • „Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионални дирекции София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Враца“

  • Дата на създаване на преписката: 13.12.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 03.01.2017 17:00

  Обособена позиция 1          Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионална дирекция – София

  Обособена позиция 2          Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионална дирекция – Пловдив

  Обособена позиция 3          Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионална дирекция – Варна

  Обособена позиция 4          Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионална дирекция – Бургас

  Обособена позиция 5          Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионална дирекция – Велико Търново

  Обособена позиция 6          Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионална дирекция – Враца

 • Техническа поддръжка на лицензите за СУБД Oracle за срок от 1 година

  • Дата на създаване на преписката: 12.12.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 12.12.2016 17:00
  • Обновено

   

  00447-2016-0008Подновяване на поддръжката за срок от 1 година на Oracle лицензи за нуждите на Агенция по вписванията, а именно, процесорни лицензи (в термините на производителя) с включена поддръжка за следните продукти: • Oracle Database Enterprise Edition; • Oracle Real Applciation Clusters; • Oracle Partitioning; • Oracle Diagnostics Pack; • Oracle Tuning Pack. Поддръжката покрива последните версии на системата за управление на бази данни (СУБД) Oracle към датата на доставката. Техническата поддръжка е тип 24 х 7, осигурена от производителя, за срок не по-малък от 1 година и достъпна по Интернет и телефон.

   

 • Разширяване капацитета на масиви за съхранение на данни, надграждане на сървъри и доставка на лентови библиотеки за архивиране на данни, обслужващи информационните системи на регистрите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 25.11.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 13.12.2016 17:00

  Обособена позиция 1: „Допълнителна функционалност и удължаване на гаранционната поддръжка на съществуващи дискови масиви, ъпгрейд на съществуваща сървърна инфраструктура“ и

  Обособена позиция 2: „Доставка на нови флаш-базирани дискови масиви и изграждане на нова система за генериране на резервни копия и възстановяване на информацията“

 • Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията

  • Дата на създаване на преписката: 15.11.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 06.12.2016 17:00
  • Обновено

  Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенциа по вписванията, включени в списъка по чл. 12, ал. 1,
  т. 1 от ЗОП;
  Обособена позиция № 2 - Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията

  Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 2

 • Доставка на мрежово и комуникационно оборудване

  • Дата на създаване на преписката: 15.11.2016
  • Краен срок за подаване на оферти и заявления за участие: 06.12.2016 17:00
  • Обновено

  Доставка на следното мрежово оборудване: 2 бр. „VPN маршрутизатор и VoIP шлюз за регионален офис”; 12 бр. „VPN маршрутизатор и VoIP шлюз за регионален офис” и 12 бр. „Комутатор за регионален офис“.

  Доставяната техника е предназначена за подмяна на съществуващи маршрутизатори и комутатори в част от регионалните офиси на агенцията. Оборудването в тези офиси не поддържа необходимата VPN производителност и функции за осигуряване на нормалната работа на потребителите с информационните системи на агенцията.

  Съществуващото оборудване вече не се произвежда и за него не се предлага хардуерна и софтуерна поддръжка от производителите.

  Към доставката се включват всички необходими дейности като транспорт, труд и др. по доставяне на техниката на мястото за изпълнение на поръчката.

  Доставената техника трябва да бъде инсталирана, конфигурирана и въведена в експлоатация по заявка на Възложителя за посочени от него регионални офиси.

  Доставената техника трябва да бъде с осигурена безплатна гаранционна поддръжка на мястото на експлоатация и за ...