Върни се горе

- Г-жо Даскалова, първо поздравления за назначаването Ви на този пост. Какви са неотложните задачи, с които ще се заемете? Кои са водещите Ви приоритети?

- Благодаря. Както на шега казвам на приятелите си, не знам дали това назначение трябва да е за поздрав. Но така или иначе аз го приемам като предизвикателство. Надявам се да имам сили и достатъчно време да свърша нешата, които сме започнали и предстоят да се направят тук. Много работа ни чака. По неясни за мен причини, въпреки че съществува ежегоден План-график за обществените поръчки в Агенцията, той не е изпълняван. В момента сме в ситуация, в която договорите за много от услугите в регистрите и администрацията изтичат. Трябва да се направят нови процедури, а липсва административен капацитет за изготвянето им. Изработването на документацията върви много бавно. Това, разбира се, не значи, че няма да се реализират необходимите дейности. От назначението ми на 29 май и встъпването ми в длъжност на тази дата сме направили преглед на всичко належашо и целесъобразно като процедури, като проекти, които трябва да се стартират. Започнали сме стъпки по всеки един.

За тези около 2 месеца, през които съм на поста, са проведени пет проверки в Агенцията - две от Инспектората към Министерство на правосъдието, два одита от Министерство на правосъдието и от Агенция за държавна финансова инспекция. Намерени са доста пропуски. Не искам да кажа злоупотреби, но има указания за изпълнение на много неша, които трябва да се случат тук - като дейности, като организация на работа. Самата Агенция като структура предстои да бъде променена. Зашото в момента, и това ми направи впечатление при встъпването ми на поста, функционално са объркани длъжностите, ангажиментите и задълженията. Съществуват много дирекции с отдели в тях и много често не е ясно кой какво трябва да изпълни. Това от една страна. Структурата на Агенцията е допълнително усложнена и не работи добре. Това задължително трябва да се промени. Започнали сме работа по подготовката на нов Устройствен правилник, като съм изискала писмени становища от всички лица на ръководни длъжности в Агенцията по вписванията, които ще бъдат анализирани и според тяхната целесъобразност включени в новия Правилник. Ситуацията -има много директори, но малко хора, които да вършат работа -не може да продължава, както и размиването на отговорности.

- Вие поехте ръководството на Агенцията в един натоварен период, юни традиционно е пикът за подаване на годишните финансови отчети на юридическите лица. Тя вече приключи. Какво може да обобщим за кампанията през тази година?

- Наистина веднага бяхме критикувани по отношение на опашките пред Агенцията и за лоша организация по време на кампанията. Това се случва всяка година по една-единствена причина. Всички ние, типично по български, оставяме за последния момент изпълнението на някои ангажименти. А системата на Търговския регистър, както и самите служители нямат безкраен капацитет. Тази година, въпреки че организирахме един бърз регистър за прием на документи, в 2-3 дни се допусна събирането на повече хора и опашки. Но в повечето време нямаше такива. Г-жа Цачева два пъти ни посети, тя видя, че няма как да няма опашка при положение, че всички салони са пълни, всички хора работят по гишетата, но в определени часове, в последните дни от срока за подаване на ГФО, се струпват много хора. Осигурихме вода за служителите и за гражданите, климатизацията работеше на пълни обороти. Само за сравнение ще дам няколко цифри - от всичките 436 770 заявления, подадени от началото на годината, от началото до края на юни, когато е крайният законов срок, са подадени 346 хил. Можете да си представите за какъв обем става дума. От тях около 75% са подадени по електронен път, което не означава, че те не се обработват по-късно. Това не може да стане на момента. А системата просто се задръства и се получава забавяне. Тя може да приема по едно заявление на секунда. Когато обаче са много повече -блокира. Затова се получават и жалби: защо не е обработено дадено заявление в срок. За отговори на тези жалби също се изразходва време, вместо да се обработват документи. Опитваме се да облекчим нещата: 165 постерминални устройства работят във всички фронт офиси на Агенцията в София и страната, планираме техният брой да бъде увеличен; навсякъде на видно място са обявени сметките на Агенцията, клиентите могат да плащат таксите електронно, могат да плащат и на гише с карта. Наистина всичко е въпрос на организация. Има още какво да се желае. Стараем се да го правим. Приемаме всяко едно предложение, обсъждаме го, отговаряме на всяко едно запитване и на всяка една жалба. Не сме допуснали да няма отговор. Друг е въпросът, че Агенцията и служителите й не могат да дават правни становища на граждани. Могат да разясняват процедурата, което и правят. Намаляването на административната тежест е сред водещите политики на правителството.

- Как и с какво Агенция по вписванията може да се включи в процеса на облекчаване на бизнеса и на гражданите?

- При нас специално като Агенция, която е електронна, това, което може да се направи и се прави в момента, е участието в работни групи с правителството по отношение на единната входна точка. Това е нещо, което би било полезно за всички -да се подават документите на едно място, а не човек да ходи и да обикаля различни администрации и да подава документи на 10 места. Това е целта, но реално не е толкова проста като изпълнение. Има документи, които не съществуват в електронен вариант. Тепърва би следвало да се цифровизират, например нотариалните актове в Имотния регистър. Нещо, което е огромно като обем и изключително скъпо. В тази връзка стартирането на двата проекта по надграждане на Търговския и Имотния регистър е и с тази цел. Важна е и връзката с кадастъра, която и сега я има, но са налице определени проблеми с точността на информацията. По отношение на Търговския регистър, има документи, които сега се изискват, но биха могли да отпаднат, вече сме направили конкретни предложения. Тук не включваме тези, които гарантират сигурност на документооборота и качеството на лицата, които изпълняват определени дейности. И двата регистъра - и Търговският, и Имотният, са с много чувствителна информация и трябва внимателно да се правят промени. Започнали сме да изпълняваме проектите, за които споменах, но закъснението е голямо - договорите са сключени през април, а сроковете за тяхното изпълнение по Оперативна програма „Добро управление" текат от предната година и в момента правим опити да ги удължим, за да изпълним всички ангажименти, които са на едно много сложно софтуерно ниво. Реализацията на проектите ще ни даде тази свързаност и интеграция на регистрите, които съществуват. А ние оперираме с 4 регистъра - Имотен, Търговски, Регистър на имуществените отношения между съпрузите и БУЛСТАТ, и в момента между тях няма свързаност. Например даден документ, който е в някой от регистрите, не може да бъде достъпен в момента по електронен път, защото няма интеграция между тях. Като надграждане към Търговския регистър трябва да се включат и Регистърът на юридическите лица с нестопанска цел, и Регистърът на особените залози. Тези неща предстоят, в огромна забава сме, но те трябва да се случат. Вече на ниво софтуер трябва да се заяви изработването на софтуерните продукти, да се стартират процедури за възлагане и изпълнение, които също ще бъдат доста тежки. В тази нелека задача работим съвместно с Държавна агенция за електронно управление, с които съгласуваме действията си.

- От 8 юни трябваше Търговският регистър да бъде свързан в обща система с Търговските регистри на другите европейски страни. Какво се случва с този процес?

- Това е системата BRIS, за която говорите. Тя наистина работи от 8 юни. Може да се достъпи до регистъра от всяка система, която отговаря на изискванията и е свързана в общата мрежа. Нашият договор е сключен през май. Откакто аз съм ръководител на АВ, стартира реализацията на този проект, но може би към края на годината ще бъде финализиран. Фирмата, която е спечелила проекта, работи. Т.е. от края на годината ще може вече и от България да се влиза в тази обща система? Може да се влиза и сега, но данни за България няма. Не сме направили връзка със своите регистри. Това също трябва да се разработи и е доста сложно. Системите, с които се работи, не са общодостъпни. Има кодове, свързани именно с тази информация, до която не може да достига всеки. Много са условностите, които пречат всичко да се случи сега и веднага. Ние в момента сме в етап, в който процеси, които е трябвало да следват един след друг, се движат паралелно, защото във времето не са предприети действия за тяхното своевременно стартиране. И на много други места се „работи" по този начин, но при нас много личи, защото това е основната част от работата на Агенцията, пряко засягаща икономическите процеси в страната. Няма как да остане незабелязано.

- Необходими ли са и ако да, какви законодателни промени за по-ефективното функциониране на Агенцията?

- Законодателните промени към момента не са чак толкова много. Единствено такива, които са свързани с процесите по надграждане на регистрите - те са по-скоро свързани с подзаконови нормативи, които би следвало да се променят. Нищо по-съществено и едновременно много съществено. И, разбира се, Устройственият правилник, който е много важен за работата на една структура.

- Какво си пожелавате като директор на Агенция по вписванията? Какво би Ви донесло удовлетворение като постигната цел?

- Големи цели не смея да си пожелавам, виждайки на какво стъпвам. Давам си ясна сметка, че изпълнителните директори на Агенция по вписванията пребивават на поста по не повече от година, а служителите по-надолу в системата имат по 10 и повече години стаж. Това създава предпоставки за неосо-бено голям респект от фигурата на изпълнителния директор. В този смисъл си пожелавам, ако смея да си пожелая такова нещо, да успея да накарам служителите да гледат с респект на своя ръководител, да създам равновесие в екипите, които са разнородни, което поражда напрежение. Те ще стават още по-разнородни с включването на двата други регистъра. Естествено си пожелавам да завършим, когато е възможно, и ако може в срок, двата проекта по надграждане на системите, защото те са много нужни за добрата работа на цялата Агенция.

Сподели