Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-398/17.11.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 21 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

1.Заличени са повторно вписаните в регистър Булстат, Служба по вписвания – Бургас субекти:

АЛАН ДЖОН КОКСХЕД – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176933238, няма издадена карта за идентификация.

МАРИНА НИКОЛАЕВНА ГЛОТОВА - СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176923361, карта за идентификация № 1963981 от 08.10.2015 г.

2. Заличено е от регистър БУЛСТАТ установено за нищожно вписване в Служба по вписвания  – Пловдив на следния субект:

ДЗЗД „ГРАНИТ – ПД“, ЕИК 160077066, карта за идентификация № 1435797 от 11.01.2007 г.

3.Обявяват се за невалидни карти за идентификация:  № 1963981 от 08.10.2015 г. и № 1435797 от 11.01.2007 г.

Сподели