Върни се горе

Съгласно Заповед РД-01-98/27.04.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 21, ал. 1 и 2 и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

  1. Заличен е погрешно  вписан в Служба по вписвания  – Бургас следния субект:
    АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЩЕРБИНА – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176723161, карта за идентификация № 1909084 от 24.07.2014 г.
  2. Заличен е повторно вписан в Служба по вписвания  – Варна следния субект:
    ЮДЖИЙН АНЕМОЯНИС – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176992496, карта за идентификация № 1982129 от 23.03.2016 г.
  3. Заличен е повторно вписан в Служба по вписвания  – Благоевград следния субект:
    ЮРИ ОНИК МЕЛКОНЯН – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176168090, карта за идентификация № 1793859 от 21.09.2011 г.
  4. Обявяват се за невалидни карти за идентификация:  № 1909084 от 24.07.2014 г., № 1982129 от 23.03.2016 г. , № 1793859 от 21.09.2011 г. 
Сподели