Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-203/30.05.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 21, ал. 1 и 2 и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

 І. Заличени са повторно вписаните в регистър Булстат, Служба по регистрация – Варна субекти:

-  МИХАИЛ ГАИКОВИЧ ГАЛЕЧЯН - СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176680799 с карта за идентификация № 1901732 от 16.05.2014 г.;

- ЕЛЛА АЛБЕРТОВНА ХОДЖА-БАГИРОВА - СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176680805 с карта за идентификация № 1901736 от 16.05.2014 г..

 ІІ.  Заличен е повторно вписан в регистър Булстат, Служба по вписвания – София субект:

         - ЯКОВ ОВАДИЯ ЕЛАД - СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176640712 с карта за идентификация № 1891880 от 05.02.2014 г..

 ІІІ. Заличен е грешно вписан в регистър Булстат субект, Служба по вписвания - София  субект:

             - ТАМАРА АНДРОНИКОВНА ГРИГОРЯН - СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176662469 с карта за идентификация № 1897775 от 27.03.2014 г..

 ІV. Обявяват се за невалидни следните карти за идентификация:

             карта за идентификация № 1901732 от 16.05.2014 г.

             карта за идентификация № 1901736 от 16.05.2014 г.

             карта за идентификация № 1891880 от 05.02.2014 г.

             карта за идентификация № 1897775 от 27.03.2014 г.

Сподели