Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-264/29.07.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 21 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

І. Заличени са повторно вписаните в регистър Булстат, Служба по вписвания – Бургас следни субекти:

ЮЛИЯ ИВАНОВНА АСТАНИНА - СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176889343, карта за идентификация № 1956793 от 21.07.2015 г.

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТРЕГУБОВ - СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176889311, карта за идентификация № 1956795 от 21.07.2015 г.

АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЧИСТЯКОВ - СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176804485, карта за идентификация № 1922750 от 23.02.2015 г.

ІІ. Заличен е повторно вписаният в регистър Булстат, Служба по вписвания – София субект:

ЦЪРКВА „СВ. ВМЧК МИНА" ГР. СОФИЯ, KB. ЛОЗЕНЕЦ, ЕИК 176805085, карта за идентификацията №1923166 от 23.02.2015 г.

ІІІ. Обявяват се за невалидни картите за идентификация №1956793 от 21.07.2015 г., № 1956795 от 21.07.2015 г., № 1922750 от 23.02.2015 г., № 1923166 от 23.02.2015 г.

Сподели