Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-227/16.06.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 21 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

І. Заличен е повторно вписаният в регистър Булстат, Служба по вписвания – София субект:

- ПОЧЕТНО КОНСУЛСТВО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БАНГЛАДЕШ, ЕИК 176671394, карта за идентификация № 1900156 от 25.04.2014 г.

ІІ. Заличен е повторно вписаният в регистър Булстат, Служба по вписвания – Бургас субект:

-НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА МАМАЕВА – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176783286, карта за идентификация № 1918575 от 04.11.2014 г.

ІІІ. Обявяват се за невалидни картите за идентификация № 1900156 от 25.04.2014 г. и № 1918575 от 04.11.2014 г.

Сподели