Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-133/29.04.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 21 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

І. Заличен е повторно вписаният в регистър Булстат, Служба по вписвания – София субект:

- „ДЖАЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АС – НОРВЕГИЯ, ЕИК 176832004, карта за идентификация № 1930339 от 21.03.2015 г.

ІІ. Заличен е повторно вписаният в регистър Булстат, Служба по вписвания – Ямбол субект:

- СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "Сс за кбфп от Нац. пеемжс, гр.Елхово,община Елхово, ул."Александър Стамболийски", №145, вх.А, вх.Б и вх.В", ЕИК 176835819.

ІІІ. Обявява се за невалидна карта за идентификация № 1930339 от 21.03.2015 г..

Сподели