Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-278/21.07.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 21 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

 І. Заличен е повторно вписаният в регистър Булстат субект:

- ВАЛЕРИЙ ЛАЗАРЕВИЧ ВОРОБЕВ – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176712695.

ІІ. Заличен е грешно вписан в регистър Булстат субект:

- АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ ГОРБАТОВ – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176618541.

ІІІ. Обявява се за невалидна карта за идентификация № 1886714 от 04.12.2013 г..

Сподели