Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-54/25.02.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 21 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

 

І. Заличен e грешно вписания субект в регистър Булстат в Служба по вписвания – Сливен:

-  ФАТИЕ МУСТАФА ИНДЖЕ – ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ, ЕИК 9809225770, няма издадена карта за идентификация.

 

ІІ. Заличен е повторно вписания субект в регистър Булстат в Служба по вписвания – София:

- РУТ СЛИЙМАН – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176812763, няма издадена карта за идентификация.

Сподели