Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-432/08.12.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 21 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

 І. Заличени са повторно вписаните в регистър Булстат субекти:

-  ЛАРИСА ВИТАЛЬЕВНА ЛОГИНСКАЯ – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 175913656, карта за идентификация № 1747557 от 20.07.2010 г.;

-  МАРИНА НИКОЛАЕВНА КАМЕНСКАЯ – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 175943973, карта за идентификация № 1752420 от 26.08.2010 г.;

- ОЛГА ЗАХАРЧУК – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176784075, карта за идентификация № 1918615 от 04.11.2014 г.

 ІІ. Обявяват се за невалидни картите за идентификация:

№ 1747557 от 20.07.2010 г., № 1752420 от 26.08.2010 г. и № 1918615 от 04.11.2014 г.

Сподели