Върни се горе

Днес 28.12.2015г. в сградата на Агенция по вписванията гр. София се  проведе заключителна пресконференция във връзка с успешното приключване на два проекта:

„Надграждане на Национален регистър БУЛСТАТ и реализация на технологични решения за свързването му с централните системи на електронното управление за целите на Комплексното административно обслужване“, по Договор № А14-32-12 от 25.08.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд;

и

„Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ“, по Договор № 14-32-13 от 27.08.2014г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На пресконференцията бяха представени новите функционалности на системата -  Национален Регистър БУЛСТАТ, предвидени в ЗИД на Закона за Регистър БУЛСТАТ.

Чрез проектите е извършено надграждане и реализация на технологични решения за свързването с централните системи на електронното управление и усъвършенстване и внедряване на нови електронни административни услуги на Национален  Регистър БУЛСТАТ, който ще е по подобие на Търговския регистър, т.е. осигурява се цялостна електронизация на Национален Регистър БУЛСТАТ, с възможност за електронно подаване на заявления с ел. подпис, справки по електронен път, безплатен достъп чрез интернет.

Новият Национален Регистър Булстат ще функционира след влизането на ЗИД на Закона за Регистър Булстат в сила.

Проектът на закон е внесен в Народното събрание и е приет на първо четене в зала на 09.10.2015 г. Предстои приемането на окончателните текстове на Закона на второ четене от Народното събрание в зала. Очаква се ЗИД на ЗРБУЛСТАТ да влезе в сила през 2016г. след гласуване от Народното събрание.

До тогава ще действа досегашния Национален Регистър БУЛСТАТ.

Сподели