Върни се горе

В брой 25 от 18.03.2014 г. на Държавен вестник е публикувана и влиза в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър (обн., ДВ, бр. 18 от 2007 г.; попр., бр. 20 от 2007 г.; изм., бр. 111 от 2007 г., бр. 6 и 7 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2011 г.). Промяната е във връзка с практическо приложение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (обн. ДВ бр. 1 от 03.01.2014 г., в сила от 01.01.2014 г.).

Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, обстоятелствата относно действителните собственици на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим следва да бъдат вписвани по партидата на българското дружество, с което дружеството, установено в съответната юрисдикция с преференциален данъчен режим, е в членствени правоотношения или по отношение на което същото е „свързано лице”, съгласно легалната дефиниция на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

Вписването на идентифициращите данни на действителния собственик; идентифициращите данни за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и обстоятелствата по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС се извършва в поле № 17 „Специални условия”, регламентирано в чл. 67, ал. 2, т. 29 от действащата Наредба № 1/14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър. Заявяването за вписване на обстоятелствата ще се извършва със заявление по образец по приложения „А”, съгласно чл. 6 от Наредбата. Необходимата за извършване на вписването нотариално заверена декларация и другите относими към вписването документи са посочени на съответното систематично място в съответните текстове на Наредбата, съобразено с конкретния вид дружество.

Сподели