Върни се горе

            На 30 юни 2014 г. приключи подаването на годишните финансови отчети за дружествата с ограничена отговорност.

            От графиките може да се проследи нарастване на броя подадени годишни финансови отчети през 2014 г. в сравнение с предходните две години – за 2014 г. техният брой е  322 487.

         Информационната система на Търговския регистър работи без прекъсвания и сривове, за което говорят подадените по интернет заявления – 66% спрямо подадените на гише – 34%.

         Струпвания на граждани пред офисите на Агенция по вписванията нямаше, с изключение на няколко часа през последния ден от законовият срок за подаване на годишни финансови отчети – 30 юни в гр. София.   Ръководството на Агенция по вписванията своевременно взе мерки за информиране на гражданите чрез:

         - изпращане на съобщения на електронните пощи на търговците да не изчакват последния момент за подаване на годишните финансови отчети – около 100 000 електронни съобщения;

         - напомняне чрез съобщения на интернет страницата на Агенцията и страницата на Търговския регистър;

         - удължено работно време на всички офиси на Агенцията в страната през последната седмица, вкл. и в събота, 28 юни.

         Независимо от всичко, което предприехме, само за 30 юни 2014 г. броят подадени заявления за ГФО е 29 153 бр., което говори, че търговците отново са изчакали последния ден за да подадат своите отчети.

          И занапред усилията и дейноста на ръководството и всички служители на Агенцията ще бъдат насочени към коректното, любезно и професионално отношение и обслужване на потребителите на регистрите, админстрирани от Агенция по вписванията.

От 01.01.2014 г. до 30.06.2014 год. са подадени 322 487 Годишни финансови отчета (ГФО)

За дата 30.06.2014 общ брой подадени заявления за ГФО – 29 153 бр.

Гише

34%

Интернет

66%

 

От 01.01.2013 г. до 30.06.2013 год. са подадени 297 624 Годишни финансови отчета (ГФО)

Гише

37%

Интернет

63%

 От 01.01.2012 г. до 30.06.2012 год. са подадени 248 344 Годишни финансови отчета (ГФО) 

Гише

52%

Интернет

48%

 

1. Графика за подаване на ГФО по Интернет

 

Видна е по-високата използваемост по Интернет спрямо 2012 и 2013 год.

  

2. Графика за подаване на ГФО – ОБЩО (включва подадените по Интернет и на Гише)

 

 

Сподели