Върни се горе

Агенция по вписванията напомня на своите клиенти, че крайните срокове за подаване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет; годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър, са:

а) За дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30.06.2014 г.;

б) За всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31.07.2014 г.

Сподели