Върни се горе

       На 27 юни 2014г. в бр. 53 на Държавен вестник е обнародвано изменение и допълнение на  Наредба № 1 от 14 февруари 2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (Наредба № 1), като промените влизат в сила в деня на обнародването. С направените изменения в Наредба № 1 е предвидено, че Изпълнителният директор на Агенция по вписванията ще утвърждава със заповед само списък на ликвидаторите и същият ще се обявява на интернет страницата на агенцията. За да бъде включено едно лице в списъка на ликвидаторите, то следва да подаде молба по образец до Изпълнителния директор на Агенцията. След подаване на молбата и прилагане на изискуеми документи, комисия на Агенция по вписванията проверява документите и след одобрение изготвя списък, който се утвърждава от Изпълнителния директор със заповед.

       С въведените промени в раздел IV от Наредба № 1 от 27.06.2014г. за Агенцията отпада изискването за утвърждаване от Изпълнителния директор на Агенцията на списъци на вещи лица, контрольори и проверители, както и за актуализация на съществуващите списъци на вещи лица, контрольори и проверители.

       По отношение на вещите лица, контрольорите и проверителите е предвид нов ред, съгласно който Агенция по вписванията ще получава автоматизирана информация от Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) за включените в техните регистри лица.  В чл. 144, ал. 3 от Наредба № 1 е предвидено, че редът и начинът за подаване на данните от КНОБ и ИДЕС ще се уреждат въз основа на сключено с Агенцията споразумение. В тази връзка от страна на Агенция по вписванията са предприети действа за сключване на споразумения със съответните институции. След сключването на посочените споразумения информация за това ще се публикува на електронната страница на Агенция по вписванията www.registryagency.bg.

Сподели