Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-53/06.02.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 21, ал. 1 и 2 и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ, е анулирана регистрацията на повторно вписан в регистър Булстат субект: ЧЕКОТИНСКИ МАНАСТИР „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”, ЕИК 130465942.
Обявява се за невалидна карта за идентификация: 0872362 от 08.02.2001 г.

Сподели