Върни се горе

лого ОПАК

Агенция по вписванията проведе обучения за повишаване квалификацията на служителите от администрацията

Агенция по вписванията проведе обучения по проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по информационни технологии и английски език”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № 13-22-132 от 28.05.2014 г.

Приоритетна ос II. “Управление на човешките ресурси”       

Подприоритет 2.2 “Компетентна и ефективна държавна администрация” 

Бюджетна линия BG BG051 РО002/13/2.2-11 

Общата стойност на проекта възлиза на 88 469,10 лв. (с ДДС).

Периодът за изпълнение е 11 месеца (28 май 2014 г. – 28 април 2015 г.).     

Проведени са специализирани обучения по информационни технологии за служителите от Дирекция „Информационно обслужване и технологии" с цел подобряване на професионалните компетентности на работещите ИТ специалисти в областта на поддръжката на операционни системи, комуникационни инфраструктури, разработка на Web приложения, програмиране, конфигуриране на мрежи, внедряване на основни инфраструктурни услуги, администриране и управление на процеси. Това ще доведе до подобряване качеството при изпълнение на служебните задължения на експертите и съответно до по-ефективно функциониране на ИТ инфраструктурата на Агенция по вписванията, което е в пряка връзка с предоставянето на административни услуги за гражданите и бизнеса.

Проектът ще доведе и до подобряване на ключови умения за служители от ИТ дирекцията чрез придобиване на знания и умения за комуникация на английски език, което ще им позволи ефективно и ефикасно да изпълняват трудовите си задължения и ангажименти, пряко свързани с повишаване качеството на административните услуги.

Постигнати резултати:

Дейност 1: 46 обучени служители от Дирекция „Информационно обслужване и технологии” по информационни технологии

•   Проведени 15 курса по информационни технологии

• Обучени 46 от Дирекция „Информационно обслужване и технологии” по информационни технологии, които успешно преминават обученията с получаване на сертификат на администрацията.

Дейност 2: 27 обучени служители от Дирекция „Информационно обслужване и технологии" по разговорен английски език;

• 27 обучени служители от Дирекция „Информационно обслужване и технологии" по разговорен английски език, които успешно преминават обучението с получаване на сертификат.

Дейност 3: Изготвени банери, популяризиращи проекта - 4 броя

• Публикувана информация за проекта на интернет страницата на Агенция по вписванията - 2 броя

•  Изработени рекламно-презентационни материали - 50 броя

Общият брой на обучените представители на целевата група е 73. Резултатите от изпълнението на проекта ще доведат до подобряване на квалификацията на служителите, осигуряване на модерно и отговарящо на изискванията на гражданите и бизнеса административно обслужване.

Сподели