Върни се горе

Агенция по вписванията уведомява своите клиенти, че от 1 юни 2012 г.:

1. В Търговския регистър е осигурена възможност за регистрация на: Европейско обединение по икономически интереси; поделение на Европейско обединение по икономически интереси; Европейско дружество и Европейско кооперативно дружество, както и преобразувания с международно участие.

2. Обявяването на годишните финансови отчети ще става със заявление по образец Г2, съгласно изискванията на Наредба № 1/14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.

3. Когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията ще дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността, съгласно чл. 22, ал. 5 от Закона за Търговския регистър. Указанията ще се оповестяват по електронната партида на търговеца, а когато е подадено заявление за регистрация на търговеца – на електронната страница на агенцията. Заявителят може да изпълни дадените указания и да представи съответните документи чрез заявление по образец Ж1, определен в Наредба № 1/14.02.2007 г.

Сподели