Върни се горе

Агенция по вписванията уведомява своите клиенти, че крайните срокове за подаване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет; годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър, са както следва:
а) за едноличните търговци – в срок до 31.05.2013 г.;
б) дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30.06.2013 г.;
в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31.07.2013 г.

Допълнена е разпоредбата на ал. 8 на чл. 40 от Закона за счетоводството, като е предвидено, че задължения в ал. 1 до 7 не се прилагат за eдноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит.

В тази връзка е и новата алинея 6 на § 9а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за счетоводството, съгласно която пререгистрираните през 2011 година еднолични търговци не заявяват и представят за обявяване в Търговския регистър годишни финансови отчети за годините, за които не подлежат на задължителен независим финансов одит.

Сподели