Върни се горе

На основание чл. 6, ал. 4 и чл. 26, ал. 2 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията, във връзка с чл. 4а от Наредба за работното време, почивките и отпуските и чл. 136 от Кодекса на труда, работното време на службите към Агенцията се определя, както следва:

 1. Работно време на Службите по регистрация към Главна дирекция „Регистри“ и Служба по вписвания – гр. София към Регионална дирекция – гр. София, Главна дирекция „Регистри“ – от 9,00 до 17,30 ч.
 2. Приемно време на Службите по регистрация към Регионалните дирекции, Главна дирекция „Регистри“ – от 9,00 до 17,00 ч.
 3. Работно време на Службите по вписвания към Главна дирекция „Регистри“, с изключение на Службата по вписвания – гр. София към Регионална дирекция – гр. София, Главна дирекция „Регистри“ – от 8,30 до 17,00 ч.
 4. Приемно време на Службите по вписвания към Главна дирекция „Регистри“ – от 10,00 до 15,00 ч., с изключение на следните Служби по вписвания:
  4.1. Служба по вписвания – гр. София:
  - за извършване на справки и издаване на удостоверения – от 9,00 до
  14,00 ч.
  - за представяне на документи, подлежащи на вписване – от 9,00 до
  15,30 ч.
  - на канцелария „Архив“ – от 9,00 до 13,30 ч.
  4.2. Служба по вписвания – гр. Бургас – от 9,00 до 15,00 ч.
  4.3. Служба по вписвания – гр. Варна:
  - Работа с физически и юридически лица – от 8,30 до 13,30 ч.
  - Работа с нотариуси – от 8,30 до 15,00 ч.
  - Канцелария „Архив“ – от 8,30 до 13,00 ч.
  4.4. Служба по вписвания – гр. Пловдив:
  - Работа с физически и юридически лица – от 8,30 до 13,30 ч.
  - Работа с нотариуси – от 8,30 до 15,00 ч.
  - Канцелария „Архив“ – от 8,30 до 13,00 ч.
  4.5 Служба по вписвания – гр. Сливен – от 9,00 до 15,30 ч.
  4.6. Служба по вписвания – гр. Смолян – от 9,30 до 15,00 ч.
 5. Служителите в Службите по регистрация и Службите по вписвания към Главна дирекция „Регистри“ да ползват почивка за хранене от 30 минути между 12.00 и 14.30 часа последователно, без прекъсване на работния процес, по начин, осигуряващ своевременното обслужване на гражданите.
 6. Служителите в Службите по регистрация и Службите по вписвания към Главна дирекция „Регистри“, които са с щатна численост от един служител, както и в случаите когато един служител изпълнява дейностите за съответната служба, да ползват почивка за хранене от 12.30 до 13.00 часа.
Сподели