Върни се горе

От 12 до 14 октомври 2012 г. се проведе обучителен семинар за длъжностните лица по регистрация от Агенция по вписванията на тема „Актуални проблеми, свързани с търговската регистрация”.
Лектори на семинара бяха д-р Таня Бузева – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” и Николай Гайдаров – представител на фирма „СИЕНСИС” АД.

Госпожа Таня Бузева запозна участниците в семинара със следните теми:
- Производство по назначаване на вещи лица за оценка на непарични вноски в капитала на търговско дружество. Предметни предели на проверката на собствеността, извършвана в производството по назначаване на вещи лица за оценка на непарични вноски в капитала на търговско дружество и при вписване на новоучредено търговско дружество, респ. увеличение на капитала. Доказателства за собственост.
- Процесуални аспекти на производството, развиващо се пред Търговския регистър. Предметни предели на проверката в производството, развиващо се пред Търговския регистър и производството по обжалване на откази пред съда. Приложно поле на разпоредбата на чл. 22, ал. 5 от Закона за търговския регистър – даване указания на заявителите при констатирани пропуски и непълноти. Производства по исковете с правно основание чл. 71 и 74 от ТЗ, чл. 29 от ЗТР и дължими действия в Търговския регистър, след постановяване и влизане в сила на съдебните решения.

Николай Гайдаров представи пред длъжностните лица по регистрация новите функционалности на информационната система на Търговския регистър, внедрени в изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доразвитие и усъвършенстване на информационната система на Търговския регистър във връзка с измененията на Закона за търговския регистър, ДВ бр. 34/29.04.2011 г. и адаптиране към изискванията на българското и реципираното европейско законодателство.

Сподели