Върни се горе

На основание чл.6, ал.4 и чл.26, ал.2 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията, във връзка с чл. 4а от Наредба за работното време, почивките и отпуските и чл. 136 от Кодекса на труда, работното време на службите към Агенцията се определя, както следва:

 1. Работно време на Службите по регистрация към Главна дирекция „Регистри” и Служба по вписвания – гр. София към Регионална дирекция – гр. София, Главна дирекция „Регистри” от 9,00 до 17,30 ч.
 2. Приемно време на Службите по регистрация към Регионалните дирекции, Главна дирекция „Регистри” от 9,00 до 17,00 ч.
 3. Работно време на Службите по вписвания към Главна дирекция „Регистри”, с изключение на Службата по вписвания – гр. София към Регионална дирекция – гр. София, Главна дирекция „Регистри”, от 8,30 до 17,00 ч.
 4. Приемно време на Службите по вписвания към Главна дирекция „Регистри” от 10,00 до 15,00 ч., с изключение на следните Служби по вписвания:
  4.1. Служба по вписвания – гр. София:
  - за извършване на справки и издаване на удостоверения – от 9,00 до 14,00 ч.
  - за представяне на документи, подлежащи на вписване – от 9,00 до 15,30 ч.
  Възможност за предоставяне на документи, подлежащи на вписване във входящия регистър след този час, се допуска единствено когато заявител е започнал входиране на повече от един акт преди 15.30 ч.
  - на канцелария „Архив” – от 9,00 до 13,30 ч.
  4.2. Служба по вписвания – гр. Бургас – от 9,00 до 15,00 ч.
  4.3. Служба по вписвания – гр. Варна:
  - Работа с физически и юридически лица – от 8,30 до 13,30 ч.
  - Работа с нотариуси – от 8,30 до 15,00 ч.
  - Канцелария „Архив” – от 8,30 до 13,00 ч.
  4.4. Служба по вписвания – гр. Пловдив:
  - Работа с физически и юридически лица – от 8,30 до 13,30 ч.
  - Работа с нотариуси – от 8,30 до 15,00 ч.
  - Канцелария „Архив” – от 8,30 до 13,00 ч.
  4.5. Служба по вписвания – гр. Сливен – от 9,00 до 15,30 ч.
  4.6. Служба по вписвания – гр. Смолян – от 9,30 до 15,00 ч.
 5. Служителите в Службите по регистрация и Службите по вписвания към Главна дирекция „Регистри” да ползват почивка за хранене от 30 минути между 12.00 и 14.30 часа последователно, без прекъсване на работния процес, по начин, осигуряващ своевременното обслужване на гражданите.
 6. Служителите в Службите по регистрация и Службите по вписвания към Главна дирекция „Регистри”, които са с щатна численост от един служител, както и в случаите когато един служител изпълнява дейностите за съответната служба, да ползват почивка за хранене от 12.30 до 13.00 часа.
Сподели