Върни се горе

Агенция по вписванията е в процес на изпълнение на Проект „Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Агенция по вписванията чрез специализирани обучения”, в изпълнение на Договор № 14-22-40 от 24.09.2014 г, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На 16.07.2015 г.от 09:30 ч., в Конферентна зала 1 на хотел „Триада” се проведе начална пресконференция, на която беше представен проекта, неговите цели и очаквани резултати.

Общата стойност на проекта е 194 460,00 лв. (с ДДС), като размера на безвъзмездната финансова помощ е 100 %. Периодът на изпълнение на проекта е 10 месеца (24 септември 2014 г. – 24 юли 2015 г.), като се предвижда удължаване срока му на действие с  още 2 месеца – до 24.09.2015 г.

Обща цел на проекта е надграждане на усилията за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Агенция по вписванията чрез целенасочени обучения за развиване уменията на служителите от Агенцията, които нямат юридическо образование да навлязат в материята на законите, които са пряко свързани с работата им.

Като резултат от изпълнението на проекта ще бъдат проведени специализирани обучения за служителите неюристи, като това ще доведе до подобрена професионална компетентност за по-ефективно изпълнение на задълженията и подобрена организация на работата. Ще се повиши и личната ефективност на служителите неюристи чрез придобиване на знания и умения за работа с основните закони, като прилагането на Семейния кодекс, Закон за регистър Булстат, Закона за кадастъра и имотния регистър и др.

Обучението по обща правна култура е от съществено значение за усъвършенстването и повишаването на компетенциите и професионализма на служителите. Обученията ще дадат възможност на служителите от администрацията да контактуват свободно с граждани, със самочувствие на познаващи закона, което е необходимо условие за постигане на устойчив механизъм в администрацията за ефективно и качествено изпълнение на задълженията й, за поддържане на добри професионални взаимоотношения с клиентите и професионалното изпълнение на служебните отговорности. Ще бъдат обучени 200 служители от всички регионални дирекции в ГД „Регистри“ на Агенция по вписванията – Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Враца, София.

Сподели