Върни се горе

Правомощията на Агенция по вписванията относно воденето и съхраняването на данни от Търговския регистър, са регламентирани в чл. 3, ал. 1 от Закона за Търговския регистър. Законът за Търговския регистър също така прогласява и неговата публичност. Тази публичност законодателят обвързва с възможността на всеки гражданин да има право на свободен и безплатен достъп до търговския регистър и до електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията и обявяванията, както и до електронния образ на фирмените дела на пререгистрирани търговци.

Във връзка с чл. 11, ал. 2  от ЗТР от 01.01.2013 г. достъпът до делата на търговците е регистриран. За преглед на  информацията, съдържаща се в „Делото” на търговеца  и по-точно за преглед на сканираните документи, потребителите следва да се идентифицират посредством електронен подпис, а в случай че не разполагат с такъв, чрез цифров сертификат, издаден от агенцията.

С направените изменения в Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър е осигурена възможност в информационната система на Търговския регистър заявителите освен актове, съдържащи лични данни, да  подават актове, които подлежат на обявяване, в които личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени.

За вече обявени актове, съдържащи лични данни, при желание, заявителите могат да подадат заявление Г1 за обявяване на актове, като към него, освен акт със заличени лични данни, се прилагат и необходимите документи, съгласно нормативната уредба, включително и държавна такса, съгласна Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията.

Посочените актове са достъпни в „Обявени актове” по партидите на търговците, без да е необходимо заинтересованите лица да се идентифицират посредством електронен подпис или цифров сертификат, издаден от агенцията.

В случай, че заявителите не подадат актове, които подлежат на обявяване със заличени лични данни, те са видими на портала на Търговския регистър, без да е необходимо заинтересованите лица да се идентифицират посредством електронен подпис, а в случай че не разполагат с такъв, чрез цифров сертификат, издаден от агенцията.

Сподели