Върни се горе

Във връзка с практическо приложение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (обн. ДВ бр. 1 от 03.01.2014 г., в сила от 01.01.2014 г.), Агенция по вписванията Ви уведомява:

Вписването на действителните собственици на дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим се изисква само в случаите, предвидени в разпоредбата на чл. 6, вр. с чл. 3 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, а именно когато дружеството иска да извършва дейностите и сделките, които са забранени за извършване от дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и при условие че:

1. Акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. Дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. Дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. Дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Във всички останали случаи при вписване на обстоятелства относно дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, представянето на декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС и заявяване за вписване на действителните собственици не е необходимо.

Сподели