Върни се горе

за участие в начална пресконференция по проект „Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Агенция по вписванията чрез специализирани чуждоезикови обучения", финансиран по договор № 14-22-41/24.09.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2„Компетентна и ефективна държавна администрация",бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16

 

Уважаеми Дами и Господа,

Агенция по вписванията организира начална пресконференция, провеждаща се в рамките на Проект „Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Агенция по вписванията чрез специализирани чуждоезикови обучения".

Началната пресконференция ще се проведе в гр. София, на дата 21.03.2015 г. (събота), от 10.00 ч., в Конферентна зала, хотел „Триада", ул. „Венера" № 5.

По време на пресконференцията ще бъдат представени:

s Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК.

s Обща цел на проекта.

s Специфични цели на проекта.

s Целева група.

s Срокове и финансови параметри.

s Очаквани резултати.

Дневният ред ще включва:

  1. Представяне на Проект „Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Агенция по вписванията чрез специализирани чуждоезикови обучения".
  2. Дискусия - въпроси и отговори.
  3. Кафе-пауза за участниците в пресконференцията.

За допълнителна информация:

Агенция по вписванията,

гр. София, кв. „Гео Милев", ул. „Елисавета Багряна" № 20,

Миглена Степанова-Везиева тел: 02/94 86 188, e-mail: miglena.vezieva@registrvagencv.bg  

Сподели