Върни се горе

От 22 до 24 март 2013 г. се проведе семинар за длъжностните лица по регистрация от Агенция по вписванията. Бяха разгледани актуални проблеми, свързани с търговската регистрация, както и актуалните изменения на нормативната уредба, регламентираща режима на търговската регистрация, с акцент върху процедурите по служебна пререгистрация и ликвидация на непререгистрираните търговски дружества и кооперации.

По време на семинара и проведените дискусии бе направен анализ на основните затруднения, които срещат длъжностните лица по регистрация в работата си по приложението на нормативната уредба, регламентираща режима на търговската регистрация.

Предмет на обсъждане бяха и „Указанията за отстраняване на нередовности от заявителя по подадените заявления и искания в търговският регистър – предметните предели на възможността за даване на указания на заявителите при констатирани пропуски и непълноти, съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 5 от ЗТР”.

Сподели