Върни се горе

От 20 до 22 април 2013 г. се проведе обучение за длъжностните лица по регистрация от Агенция по вписванията по актуални проблеми, свързани с търговската регистрация.
Предмет на дискусия бяха често срещани грешки при попълване на заявленията, затрудняващи длъжностните лица по регистрация при обработка на подадените по електронен път заявления.
Тема на лекцията на гл. ас. д-р Виктор Токушев – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” бе „Специфика на търговската регистрация при публичните дружества и АДСИЦ, органи, увеличение и намаление на капитала, правомощия на КФН и необходими актове за предварително одобрение /лицензии/ разрешения при вписване в Търговския регистър”.

Гл. ас. д-р Таня Бузева – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” запозна участниците в обучението с въпросите, свързани с преобразуване на търговски дружества – предметни предели на проверката по подадени заявления за вписване на преобразувания в Търговския регистър. Бяха разяснени и особените правила, съгласно разпоредбата на чл. 263т от ТЗ, след изменението на Търговския закон, обн. ДВ, бр. 101/2010 г.

Сподели