Върни се горе

От 11 до 13 май 2012 г. се проведе семинар за длъжностните лица по регистрация от Агенция по вписванията по актуални проблеми, свързани с търговската регистрация.
В своята лекция г-жа Весела Станоева – експерт в звено „Заверки и легализации” на дирекция „Консулски отношения” към Министерство на външните работи, запозна участниците със същността и процедурата по легализацията на документи. Специално внимание бе отделено на практическото приложение на режима за освобождаване от легализация на документи, установен в подписаните от България двустранни договори за правна помощ, както и необходимостта от снабдяване с „апостил“ на изходящи от съответната държава документи. Бяха дискутирани и въпроси, свързани с изготвянето на заверен превод на български език, съгласно чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Преподавателят в СУ „Св. Климент Охридски” д-р Таня Бузева представи темите: „Капитал на АД. Увеличение и намаление на капитала. Капитал и изменение на капитала при ООД”; „Членствени правоотношения в ООД. Прекратяване на членството. Специфични проблеми при прехвърляне на дружествен дял и при прехвърляне на търговско предприятие. Принудително изпълнение върху дружествен дял по ЗОЗ. Прекратяване по чл. 517 от ГПК”.

Тема на лекцията на г-жа Милена Милева – бизнес аналитик от „СИЕНСИС” АД бе изменението на информационната система на Търговския регистър във връзка с „Указания за отстраняване на нередовности от заявителя по подадените заявления и искания в Търговският регистър”, влизащи в сила от 1 юни 2012 г.

Сподели