Върни се горе

Опитите за злоупотреби по отношение фирмените дела на търговците наложиха провеждането на работна среща с министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов. На срещата бяха дискутирани мерките, които спешно трябва да бъдат взети в защита на търговците и гражданите.

Поради недостатъчната популярност на услугите, които Агенция по вписванията предоставя с цел превенция срещу посегателства от страна на недобросъвестни лица по отношение на бизнеса и гражданите, както и изключително ниският процент на ползвателите на тези услуги /едва 1% от общия брой действащи фирми/, по предложение и съгласувано с министър-председателя  г-н Бойко Борисов и с министъра на правосъдието г-н Христо Иванов, от 1 януари 2015 г. услугите „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър“ и „SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)” ще бъдат предоставяни безплатно на заявилите ползването на тези услуги потребители на Търговския и Имотния регистри – представляващият търговеца, вписан в Търговския регистър и собственика на имота за Имотния регистър.

Стойността на услугата, която ще бъде обявена чрез публична покана, е в размер до 50 000 лв. годишно /до 20 000 лв. за Търговския регистър и до 30 000 лв. за Имотния регистър/, и ще се поема от бюджета на Агенцията.

Агенция по вписванията продължава своята работа по надграждане на Регистър Булстат - осигурено е финансиране за усъвършенстване на регистъра чрез два спечелени проекта по ОПАК, чиято дейност ще бъде завършена през 2015 г., направени са предложения и за законови промени в Регистър Булстат.

 

Сподели