Върни се горе

С цел по-висока степен на защита на издаваните от Агенция по вписванията документи и ограничаване възможностите за тяхното манипулиране и фалшифициране, от 1 януари 2015 г. ще бъдат полагани холограмни стикери върху следните  документи, издавани от Агенцията

1. Удостоверения за вписани обстоятелства, издавани от Търговския регистър:

-         Удостоверения за актуално състояние;

-         Удостоверения за вписани обстоятелства относно раздел ликвидация;

-         Удостоверения за вписани обстоятелства относно раздел несъстоятелност;

-         Всички други документи, които удостоверяват обстоятелства и съдържат мокър печат.

2. Удостоверения и документи, издавани от Имотния регистър:

-         Заверени преписи на актове;

-         Удостоверения за вещни тежести;

-         Удостоверения по чл.46 от Правилника за вписванията.

3. Удостоверения от регистър БУЛСТАТ:

-         Удостоверения за вписани обстоятелства.

4. Удостоверения от РИОС:

-         Удостоверение за наличие на режим на имуществени отношения на съпрузите.

 Поставянето на холограмните стикери ще бъде безплатно за бизнеса и гражданите.

 

Сподели